ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.artsouvenirs.com

ВНИМАНИЕ!
Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт/мобилно приложение. Ако използвате този уеб сайт/мобилно приложение се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт/мобилно приложение!

За да получи възможност да използва Услугите на www.artsouvenirs.com, не е задължително Потребителят да извърши регистрация в Онлайн магазина. В случай, че не се регистрира, но използва Услугите на Онлайн магазина, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. В случай на регистрация, с действието си по нейното завършване, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
„Арт Сувенири” ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сири дол № 2; вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202191887, МОЛ Елена Велкова Лазарова, телефон за контакт +359 889 352476 / email: info@artsouvenirs.com / www.artsouvenirs.com
I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат вазимоотношенията между „Арт Сувенири” ООД, адрес на управление: гр. София, ул. Сири дол № 2; ЕИК 202191887, телефон за контакт +359 889 352476, email:info@artsouvenirs.com, website: www.artsouvenirs.com, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.artsouvenirs.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ПРОДАВАЧА: „Арт Сувенири“ ООД
2. ЕИК 202191887 / ИН по ДДС: BG202191887
3. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. Сири дол 2
4. МОЛ: Елена Велкова Лазарова
5. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, Ателие Арт Е Факт – Търговски Център Овча Купел, бул. Президент Линкълн 94А, етаж 2, магазин 53
6. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Сири дол 2
Тел: 00359 889 352476
e-mail: info@artsouvenirs.com
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.artsouvenirs.com. Чрез него, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ПРОДАВАЧА, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ПРОДАВАЧА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ПРОДАВАЧА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ПРОДАВАЧЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ПРОДАВАЧА на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп. 

(3) За неверни данни, подадени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация или да попълни данните си като гост.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ПРОДАВАЧА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутон „Регистрация“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ПРОДАВАЧЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. С получаване на писмото от ПОЛЗВАТЕЛЯ, се счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯ е информиран за сключването на договора и е уведомен за извършената регистрация, от ПРОДАВАЧА. Създава се акаунт/профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ПРОДАВАЧА възникват договорни отношения. В профила си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да следи поръчките си, да актуализира адресите си, да обновява информация за профила си.
(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) За волеизявление за използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, се приема всяка поръчка, извършена от ПОЛЗВАТЕЛ, който не е създал регистрация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай, попълнените данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ се обработват от ПРОДАВАЧА за нуждите на конкретната поръчка.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ПРОДАВАЧЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

(7) С извършването на регистрация в Онлайн магазина, или попълване на данни и генериране на поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира съгласието си със следното:
1. Визуализацията на стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има характера на онлайн каталог, изобразяващ продуктовото портфолио на ПРОДАВАЧА и не представлява правно-обвързваща оферта. С натискането на бутона „Купи“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изразява волята си да закупи съответния артикул. ПРОДАВАЧЪТ потвърждава получаването на поръчката и я разпределя за обработка. След успешна обработка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава известие за одобрението на поръчката му и придвижването й за доставка. В случай, че е налице някоя от хипотезите в настоящите Общи условия, ПРОДАВАЧЪТ може да не одобри поръчката, съответно да не потвърди сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.
2. Информационните услуги на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се предоставят „във вида, в който са публикувани“. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
3. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно завършени поръчки на ПОЛЗВАТЕЛЯ, статусът на негови или на други ПОЛЗВАТЕЛИ запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща (https://www.artsouvenirs.com/profile).
4. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или материали от него, за ПОЛЗВАТЕЛЯ възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди, са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
5. За определени артикули, предлагани от ПРОДАВАЧА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да изпрати запитване за наличност и/или състояние, чрез изпращане на Запитване, чрез Контактната форма в меню „Контакти/Contacts/. При регистрирано запитване, ПРОДАВАЧЪТ се ангажира единствено да предостави информация за наличност и/или състояние на избраната стока и не се ангажира със сключването на договор за покупко-продажба за тази стока.
6. Онлайн системата за покупки през ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. При всички случаи,ПРОДАВАЧЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, направили поръчка през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Онлайн системата стока.
7. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Онлайн системата да бъдат променени, като ПРОДАВАЧЪТ се задължава да съобщи на ПОЛЗВАТЕЛЯ за направените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или чрез профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ /ако същият е регистриран потребител в онлайн платформата на ПРОДАВАЧА/ и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането до ПОЛЗВАТЕЛЯ на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се свърже с ПРОДАВАЧА, до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.
8. За да използва услугите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
9. При регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
10. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ПРОДАВАЧА и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица или Партньори, за маркетингови и рекламни цели и анализи на ПРОДАВАЧА или други лица, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
12. Да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на ПРОДАВАЧА и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да заяви отказ от получаване на информацията чрез формите за контакт, посочени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ПРОДАВАЧА и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
14. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия за ползване на услугите на ПРОДАВАЧА.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ПРОДАВАЧА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ПРОДАВАЧА стоки и/или услуги в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ПРОДАВАЧА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с ПРОДАВАЧА е ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако същият е регистриран потребител или данните, попълнени преди завършване на поръчката на нерегистриран ПОЛЗВАТЕЛ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ПРОДАВАЧА или данните, постъпили в поръчката на нерегистриран ПОЛЗВАТЕЛ.
(5) ПРОДАВАЧЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛ при ПРОДАВАЧА или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на ПРОДАВАЧА. Договорът за покупко-продажба на стока или услуга, се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока и/или услуга, ПРОДАВАЧЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адреси и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА по следната процедура:
– Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
– Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
– Избиране на една или повече от предлаганите стоки и/или услуги на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
– Предоставяне на данни за извършване на доставката;
– Избор на способ и момент за плащане на цената.
– Потвърждение на поръчката;
(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да сключват договора за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

VI. Закупуване на стока и/или услуга от Онлайн магазина

Чл. 11. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА. При извършване на поръчката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да избере вида на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН възможности.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да направи поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или се произвежда специално за ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(3) В случай на съмнение, че ПОЛЗВАТЕЛ (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си, по свое осмотрение, да откаже продажбата на такива лица.
(4) По всяко време преди завършване процеса по поръчка и генериране на поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги чрез потребителската си кошница. След успешно изпращане на поръчката, промени могат да се извършват до момента на получаване на съобщение за потвърждение и изпълнение на поръчката, чрез контакт с наш сътрудник. След получаване на известие за потвърждение и изпращане на поръчката за изпълнение, промени не се допускат.
(5)При извършване на поръчка чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ влиза в договорни отношения с ПРОДАВАЧА за покупко-продажба на избрания/те артикул/и, регламентиран/и с настоящите Общи условия, като договорът се счита за сключен след получаване на потвърждението за успешно обработена поръчка от страна на ПРОДАВАЧА, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;
(6) ПРОДАВАЧЪТ има право да променя цените, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
(7) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била посочена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ПРОДАВАЧЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от ПОЛЗВАТЕЛЯ за отменената поръчка, ако има такива.

VII. Условия за Онлайн покупка на изплащане от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.12 Артикулите, предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА, не се предлагат на изплщане.

VIII. Заплащане на закупени стоки и услуги

Чл. 13 (1)При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати в момента на доставката на ПРОДАВАЧА или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка и придружаващите стоката покупни документи.
(2) При заплащане по банков път, ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на ПРОДАВАЧА, посочена в генерираната поръчка/фактура и едва след като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на ПРОДАВАЧА, същият пристъпва към производство и/или изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
(3)При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща сума, (равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, ПРОДАВАЧЪТ пристъпва към производство и/или изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
(4)Ваучери за покупки на стоки във физически обекти на ПРОДАВАЧА, както и подаръчни карти (гифт карти), издадени от ПРОДАВАЧА, не могат да бъдат използвани за заплащане на поръчана стока и/или услуга от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

IX. Доставка на закупени стоки

Чл. 14 (1)Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес, е от 72 /седемдесет и два/ часа до 25 /двадесет и пет/ работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да бъде своевременно уведомен от страна на ПРОДАВАЧА.
(2)Срокът за доставката на Продукти по индивидуална поръчка до посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес, е посочен в страницата на съответния продукт. Срокът започва да тече от момента на получаване на потвърждение на поръчката и може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да бъде своевременно уведомен от страна на ПРОДАВАЧА.
(3)Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ начин и според посочените срокове. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, заявил доставката.
(4)Цената за доставка на поръчани стоки се заплаща от ПОЛЗВАТЕЛЯ и размерът й се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка не се калкулира автоматично в стойността на поръчката и не е посочена под информацията за поръчвания артикул. Цената за доставка на поръчаните артикули се определя от подизпълнителя, извършващ доставката /куриерската фирма/ и ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за казуси и спорове, възникнали между ПОЛЗВАТЕЛЯ и доставчика на транспортна услуга. ПРОДАВАЧЪТ запазва правото да не калкулира стойността на доставката, поради честите промени в ценовите условия на транпортните фирми и промяната в конюнктурата на пазара.
(5)При поръчка за покупка от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, в “Забележки”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като ПРОДАВАЧЪТ съобразява доставката с предпочитанията на ПОЛЗВАТЕЛЯ, но не е задължен да спази тази забележка.
(6)При поръчка за покупка от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да избере опция за получаване на стоките „Вземи от магазин“, при която сам може да получи поръчаната от него стока от търговски обект на ПРОДАВАЧА. Поръчка с опция „Вземи от магазин“ е възможна единствено за обекти, в които има физическа наличност на продуктите. След обработка на поръчка с опция „Вземи от магазин“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ бива уведомен посредством предоставения мобилен телефон и/или e-mail, и/или профила на платформата на ПРОДАВАЧА, ако има такъв, че стоката/услугата е готова за получаване. След това уведомление, стоката/услугата се запазва за потребителя за срок от 3 /три/ работни дни в избрания търговски обект, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да я получи на място в този срок. След изтичането срока за получаване по предходното изречение, в случай, че стоката не е получена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
(7)ПРОДАВАЧЪТ може да поиска допълнително потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща или друго. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ откаже да предостави изисканата от ПРОДАВАЧА информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(8)ПРОДАВАЧЪТ няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки, освен ако за закупуваната стока не е посочено друго.
(9)Доставка на закупена стока от ПРОДАВАЧЪТ се осъществява до:
-Вход на жилищна или офис сграда, до която има проходим автомобилен път;
-Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща, при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;
(9)ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
(10)При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОЛЗВАТЕЛЯ и/или упълномощено от него лице. Всички покупки, осъществени чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се изпращат с опция „Проверка преди получаване/плащане“, освен при избран начин на доставка до автомат на Еконт или до автоматична пощенска станция на Спиди.
(11)При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ПРОДАВАЧА на тел. +359 889 352476.
-При приемане на доставката от ПОЛЗВАТЕЛЯ без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера или не бъдат отбелязани констатирани външни дефекти в документите за доставка и/или ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми незабавно ПРОДАВАЧЪТ на тел +359 889 352476 в момента на доставката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
(12)При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(13)При предаване на стоките, ПОЛЗВАТЕЛЯТ или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи за извършване на доставката. За трето лице се счита всяко лице, което не е страна по сключения договор за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА, но приема стоката при доставка на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес за доставка.
В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и ПОЛЗВАТЕЛЯТ губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
(14)Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от ПОЛЗВАТЕЛЯТ и това може да се установи при обикновен преглед, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на стоки, като уведомява ПРОДАВАЧЪТ за такова искане на тел +359 889 352476 или на e mail: info@artsouvenirs.com незабавно, в момента на доставката. При приемане на доставката от ПОЛЗВАТЕЛЯ без забележки, всички и всякакви последващи претенции се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
(15)ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително ПОЛЗВАТЕЛЯ, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
(16)ПРОДАВАЧЪТ извършва доставки, включително чрез подизпълнител/и само на територията на България.

X.Отказ от закупена стока

Чл.15 (1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка.
(2)При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от поръчката си, след уведомление за липса на наличност от ПРОДАВАЧА.
(3)За да упражни правото си на отказ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да уведоми ПРОДАВАЧА за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и ако има такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва приложената стандартна контактна форма на ПРОДАВАЧА, предоставена в платформата на ПРОДАВАЧА.
(4)При уведомление от страна на ПРОДАВАЧА за неналични стоки, съгласно поръчка на ПОЛЗВАТЕЛЯ и липса на писмен отговор от ПОЛЗВАТЕЛЯ, в рамките на 48 /четирдесет и осем/ часа, относно готовността му да изчака доставяне на липсващи продукти, ПРОДАВАЧЪТ приема поръчката за отказана и няма да я изпълнява.
(5)За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.
(6) В случай, че потребителят се откаже от договора, ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, изключвайки разходите за доставка и разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ПРОДАВАЧА, а именно – безплатна доставка вземане от магазин, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира ПРОДАВАЧА за неговото решение за отказ от договора, освен за продукти, изрботени по поръчка.
-В информацията за всеки продукт в Онлайн магазина на ПРОДАВАЧА фигурира информация, дали продуктът се изработва по поръчка.
-При поръчка от потребител, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочи промяна в коя да е от характеристиките на стоката /цвят, размер или друго/, поръчаният продукт се смята за продукт по поръчка.
-При поръчка с наложен платеж, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се отказва от правото си на връщане на стока в 14-дневен срок от получаване на поръчката.
(7)С приемането на настоящите общи условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично се съгласява, възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.
(8)ПРОДАВАЧЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратнo.
(9)ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати на ПРОДАВАЧА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал ПРОДАВАЧА за отказа си от договора на адреса на ПРОДАВАЧА, посочен в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(10)Срокът се счита за спазен, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпрати обратно стоките на ПРОДАВАЧА преди изтичането на 14-дневния срок и на посочения в т.8 адрес.
(11)Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(12)Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
(13)ПОЛЗВАТЕЛЯТ отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект. .
(15)Разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора за покупко-продажба от разстояние не се прилагат, съответно не се допуска връщане на стоки, при договори:
– за продукти по поръчка, с изрично посочени характеристики, изработени по задание на ПОЛЗВАТЕЛЯ /промяна на цвят, размер, форма, изображение или друго/;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето (например чаши и други). Изключения се допускат по преценка на ПРОДАВАЧА, в случай, че удостовери, че такива стоки не са разпечатани и/или използвани;

XI.Гаранционно обслужване

Чл.16(1) ПРОДАВАЧЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката.
(2)Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца (ПРОДАВАЧЪТ) или производителя (гарант)към потребителя(ПОЛЗВАТЕЛЯ), в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
(3)С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ПРОДАВАЧЪТ издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
(4)ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
– в случай на изгубена гаранционна карта;
– при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ПРОДАВАЧА лице или сервизен център;
– в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
– в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
– в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
(5)Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
(6)Продуктите и услугите, посочени в този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са ограничени само до посочените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви.

XII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 17. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 18. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ПРОДАВАЧА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ПРОДАВАЧА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика на транспортна услуга /куриер/ и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните моменти преди сключване на договора:
– При информация за предстояща доставка от транспортна фирма;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ПРОДАВАЧА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ПРОДАВАЧА преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ПРОДАВАЧЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) ПРОДАВАЧЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 19. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ПРОДАВАЧА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ПРОДАВАЧЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ПРОДАВАЧА чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Ако ПРОДАВАЧЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

Чл. 21. (1) ПРОДАВАЧЪТ предава стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ПРОДАВАЧЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ПРОДАВАЧЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ – страна по договора.

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) ПРОДАВАЧЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ПРОДАВАЧЪТ ще изпраща данни само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на регистрацията и/или в момента на генериране на поръчка, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е регистриран потребител.
(3) ПРОДАВАЧЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ПРОДАВАЧЪТ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и изпълнението на договора.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, ПРОДАВАЧЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за профилът на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.24(1) ПРОДАВАЧЪТ е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – производство и търговия на стоки на едро и дребно, организация на събития и други и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Чл.25(1)ПРОДАВАЧЪТ обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ПРОДАВАЧЪТ няма право да обработва данните му.
(2)Личните данни, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя, както и личните данни, които ПРОДАВАЧЪТ получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ПРОДАВАЧА в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ПРОДАВАЧА, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на ПРОДАВАЧА, която е публикувана на интернет страницата на му.

XIV.Права на интелектуална собственост, авторски права и ограничения свързани с тях.

Чл. 26(1)ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да използват всички услуги, предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските или други права на интелектуална собственост на ПРОДАВАЧА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
(2)ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ПРОДАВАЧА и лицето, публикуващо информацията.
(3)При закупуване на стока, представляваща обект на авторски, патентни и/или други права на интелектуална собственост, ПРОДАВАЧЪТ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
(4)Всички предоставени от ПРОДАВАЧА стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските обозначения и останалото приложимо българско и европейско законодателство, се предоставят на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ПРОДАВАЧА и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
(5)Линковете на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. При употреба на такава препратка ПОЛЗВАТЕЛЯТ не използва услуга, предоставена от ПРОДАВАЧА и по отношение на използването на препратката извън ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, настоящите Общи условия не се прилагат.
(6)ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

XV.Представяни стоки и услуги в Онлайн магазина.

Чл.27(1)Информацията за стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е разпределена по видове, групи, подгрупи, етикети;
(2)В платформата, на страницата (линка) към всеки артикул, посочен в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност, информация за продавач, в случай, че е различен от ПРОДАВАЧА и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОЛЗВАТЕЛЯ при покупката на продукта. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
(3)ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:
– Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
– Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
– Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;
(4)Всички цени, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. ПРОДАВАЧЪТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени, считано от момента на публикуването на тези промени. Възможно е информацията за някои от публикуваните продукти да не е актуализирана, но във всички случаи при извършена поръчка чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на стока с неактуализирана информация ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъдат уведомени за актуализацията на информацията , преди стоката да им бъде доставена. Част от информацията публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и/или са изчерпани и/или не са достъпни в момента.
(5)Всички цени, посочени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, се обновяват своевременно. Възможно е несъответствие с цените във физическите магазини. Всички цени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са за онлайн покупка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

XVI.Политика за бисквитки

Чл.28 (1)С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на ПРОДАВАЧА, публикувана на електронната платформа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

XVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ПРОДАВАЧА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ, които имат регистрация.
(2) ПРОДАВАЧЪТ има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН без предварително уведомление до ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ПРОДАВАЧА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат публикувани на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ангажимент на ПОЛЗВАТЕЛЯ е да се информира за тях.
Чл. 30 ПРОДАВАЧЪТ публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.
(4)ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да получава от ПРОДАВАЧА съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(5)Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им в онлайн платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, се счита за уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ за измененията. Преди финализиране на поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема настоящите Общи условия. При използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
(6)За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ПРОДАВАЧА се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 34. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл.35 ПОЛЗВАТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ПРОДАВАЧА.
Чл.36 С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА платформата на ПРОДАВАЧА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
Чл. 37 При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).
Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2022 г.

Можете да видите нашата Политика за бисквиткиПолитика за поверителност и Политика за лични данни.

Scroll to Top